Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Темус 2021

Рәдд олуб ҝедин Америкада јашајын...

Бир балаҹа Ираны кимсә тәрифләјәндә дејирләр ки, мадам Иран јахшыдыр, рәдд олуб ҝедин Иранда јашајын. Даһа Азәрбајҹанын һавасыны нијә бош-бошуна удурсунуз вә чөрәјиндән кәсиб сујундан ичирсиз? Әлбәттә, Азәрбајҹанда Ираны тәрифләмәк чәтиндир. Чүнки бир јандан сионист тулалары, диҝәр јандан нәвәләринә уламаг өјрәдән пантүркләр, о бири тәрәфдән дә диндарлары аҝент һесаб едән һакимијјәт нүмајәндәләри мөвҹуддур. Демәли, белә бир вәзијјәтдә Ираны тәрифләјән инсан узаг башы башы бәлаја ҝирмәсин дејә олан шеји дејәҹәк. Мисал үчүн дејәҹәк ки, Иран техника вә тибб саһәсиндә габагҹыл өлкәләр сырасындадыр. Дүздүр, буна да бир шәбәдә гошаҹаглар, дејәҹәкләр ки, Иранда һәмјерлиләримизи ракетлә вурурлар, гојмурлар ки, өз дилләриндә тибб охујуб һәкимдән-мәкимдән олсун. Бу, өз јериндә.

Амма, мәнә мараглыдыр ки, нә үчүн ејни кобудлуғу Американы тәрифләјәнләрә гаршы етмирләр. Мисал үчүн әҝәр Азәрбајҹан һакимијјәти руспәрәстдирсә мүхалифәтдә олан бәзиләри дә авропапәрәстдир, лап елә түркләр демишкән Американ “ушағы”дылар (ушаг бурада көлә мәнасында.)

Өзү дә бунларын биринин ағзыны јумурсан о бири чығырыр. Бундан габаг Замин Һаҹы сәсини башына атмышды ки, ај Америка демократдыр, еләдир-беләдир, Русијаја галса дүнјаны зүлм ағуша алаҹагды. Инди дә Тофиг Јагублу ејни ссенари үзрә Американы деморкатик һесаб едир, әвәзиндә Русијаны диктатор билир. Гејд едир ки, Америка олмасајды дүнјада Русија мејдан сулајаҹагды.

Азәрбајҹана Тофиг Јагублу кими оғуллар доғрудан да ҝәрәкдир. Неҹә дејәрләр иҝиди өлдүр амма һаггыны јемә. Бизим Тофиг Јагублуну өлдүрмәк кими бир фикримиз јохдур, амма адам инсафсызлыг едиб дүнјада милјонларла инсанын ҝүнаһсыз јерә өлмәсинә сәбәб олан Америка һаггында тәрифләр јағдыранда адамын јыхылыб өлмәји ҝәлир. Ҝөрүн нәләр дејир: “Бу ҝүн бәшәријјәтин илк демократик дөвләтинин, мәһз демократик идарәчилик сајәсиндә дүнјанын ән гүдрәтли игтисади вә һәрби ҝүҹүнә чеврилмиш АБШ дөвләтинин јарандығы ҝүндүр. Дүнјада һеч бир дөвләт АБШ гәдәр дүнјадакы демократик просесләрә ачыг вә ҝүҹлү дәстәк вермәјиб, ишғалчылара гаршы вурушмајыб...” Залым оғлу, елә бил дүнјада һеч ким АБШ-ы танымыр. Тәкҹә Ҝооҝле-дә Американын ҹинајәтләрини дүнјанын истәнилән дилиндә јазсан Тофиг Јагублунун башындакы түкүн сајы гәдәр мәлумат әлә ҝәләр. Адам исә мәзлумларын ҝөзүнүн ичинә баха-баха јалан данышыр. Сонра дејир ки, АБШ олмасајды, дүнјада Путин кими диктатор һаким оларды. Дүнјанын һалы дәһшәт оларды. Сонра дејир ки, Азәрбајҹанда АБШ-ы севмәјәнләр вар, амма онлар үчүн имкан әлә дүшсәјди АБШ-да јашамағы истәјәрди. Демәли, Тофиг бәјин сөзүндән белә чыхыр ки, өлкәләри ишғал едән, мүсәлманлары гыран, сојуг мүһарибәләр едән, шәһәрләрә атом бомбасы атыб виран гојан, ишғалчылыг үзәриндә гурулан, өлкәләрдә чеврилиш едиб өз һакимијјәтини гуран, дөвләтләрә силаһ сатыб пулуну совуран, ишғалчы сионистләри дәстәкәјән бир сөзлә бүтүн алчаглыглара әл атан бу ганичән дөвләт демократик дөвләтдир. Бу ҹүр бир алчаг режими тәрифләјән һәр ким олурса олсун о да виҹданыны итирән бир инсандыр. Сән, өлкәндә инсанлара виҹдан дәрси кечә биләрсән, амма алчаглығы, әхлагсызлығы јајан бир дөвләти тәрифләјирсәнсә сән дә виҹдансызсан.

Кимсә ҝедиб Америкада јашаја биләр, чүнки Америка өз өлкәсиндә демократија јаратмаға чалышыр (?!) Һансыки елә АБШ-да јашајан гарадәрилиләр дә бәлкә дүнјада өз полисиндыән әзијјәт чәкән, өз полиси тәрәфиндән өлдүрүлән јеҝанә инсанлардыр. Она галса шәхсән сәнин дә Совет һөкүмәти үчүн бурнунун уҹу ҝөјнәјир, амма о да ишғалчы иди. Сөзүмүзүн ҹаны будур ки, Ираны тәрифләјәнләр рәдд олуб ҝедиб Иранда јашамалыдырса онда бу сөз Американы тәрифләјәнләр үчүн дә кечәрли олмалыдыр.
365 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...