Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Ауғустос 2021

Фарс, рус, ермәни – түркүн дүшмәни вә Түркијәдә јанғынлары сөндүрәнләр

Пулу Ираны вурмагдан, шиә дөвләтини вәһши режим кими ҝөстәрмәјә чалышмагдан чыхан сионист медиа ишчиләри инди дә миллијјәт сөһбәтинә әл атыблар. Мәлум олдуғу кими Исраил һәгиги Ислам олараг Сәудијјәни, вәһаби өлкәсини ҝөстәрмәјә ҹәһд етдији һалда, шиә дөвләтини даим вурмаға чалышыр. Бу јолда да һәр ҹүр чиркинлијә, алчаглыға әл атмаларыны сионистпәрәст медиадан истәјир. Әбәс дејил ки, бир заманлар өзләринин Азәрбајҹанда тәсир аҝентләри олан Ахар сајты кими сајтларына әмр вермишдиләр ки, Әрбәин зијарәтиндән јазылар һазырласын вә бунунла да халгын бөјүк әксәријјәтинин инанҹыны тәһгир етсин.

Инди дә дејирләр ки, ҝүја Иранда милли азлыглар әзијјәт чәкир. Бунларын ичиндә ҝүја азәридиллиләр хүсуси диггәт чәкир. Чүнки иддиаларына ҝөрә Иранда 40-50 милјон азәри јашајыр. Мараглыдыр ки, бу азәриләрин дә “лидери” нәдәнсә Азәрбајҹана, Түркијәјә ҝетмәк әвәзинә гачыб ҝедиб Америкаја. Јәгин ки, бу “лидер” Иранда азәриләрин әлијлә ингилаб едәндән сонра Американын “запас” сахладығы Рза шаһын ајаггабы “шоткалајаны” вәзифәсиндә чалышаҹаг.

Јерлибазлыг сөһбәтини етдикләри вахтда да нәдәнсә Түркијәдә мешә јанғынлары баш верди. Бүтүн ҝүнү рус, фарс вә ермәнини түркүн дүшмәни һесаб едән бу милләтпәрәстләрин һәрәси әлләриндән дүзәлтдикләри бозгурд башынын ағзында бир ичим су ҝәтирсәјди бәлкә дә Түркијәни хилас едә биләрдиләр. Амма, онларын бундан даһа мүһүм ишләри вар – Ирана чығырмаг.

Бәс Түркијәдәки јанғынлары ким сөндүрүр? Нә АБШ, нә сионист нә дә онларын нөкәрләри. Түркијәдәки јанғынлары нәвәләринә уламаг өјрәдәнләрин түркүн дүшмәни һесаб етдикләри руслар вә иранлылар сөндүрүр. Амма, Иран јанғынсөндүрмә тәјјарәләринин Түркијәјә јардымы барәдә нәдәнсә Ахар сајтында хәбәр ҝөрмәдик.

Демәли, нәвәләринә уламаг өјрәдән милләтпәрәстләрин, башга сөзлә десәк хәстә зеһнијјәтә малик олан инсанларын дедијинин әксинә олараг Русија вә Иран түркүн дүшмәни дејил.

Ермәнијә ҝәлдикдә исә онлар түркүн дүшмәни олараг таныныр. Амма, Түркијә президенти нәдәнсә етираф едиб дејир ки, мән һакимијјәтә ҝәләндә ермәниләрлә ишбирлији етдим, ики халгын арасынын дүзәлдилмәсинә даир ишләр ҝөрдүм. Јутуб каналына бахсаныз бу барәдә чохсајда мәлуматлар ҝөрә биләрсиниз. О заманкы президентләрдән олан Сүлејман Дәмирәл дә Ермәнистанла Азәрбајҹан арасында гызғын мүһарибә ҝедәркән Ермәнистана буғда дашыјырды.
454 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...