Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Ејлүл 2021

Ирандан, әрбәиндән, һәҹдән јазмагдан башыныз ајылса бу мәсәләјә чарә тапын

Ираны, әрбәини, әзадарлығы вурмаға чалышан, һәр ил һәҹҹ мәрасиминдә, гурбанлыгда шикајәтләнән ахмаг инсанларымыз вар. Онлар дејир ки, Иран әрбәин шәбәкәси гуруб, нијә илдә бир дәфә минләрлә ҹанлы (гојун) кәсилир, нијә пуллар хәрҹләјиб һәҹҹә ҝедирсиниз вә башга кими ахмаглыгларыны бирузә верән сөзләр данышырлар. Һәр ил дә өзләринә зәһмәт вериб статистика изинә дүшүрләр ки, ҝөрәсән, бу ил әрбәинә нә гәдәр адам ҝедиб. Бахарсыныз, бу ил дә әрбәинә ҝедән карванлара һүрән итләр тапылаҹаг.

Ирана, әрбәинә һүрән медиа гурумларындан бири мүвәггәти олараг анти-дин фәалијјәтинә фасилә вериб (ола билсин ки, гаршыдан ҝәлән әрбәин зәвварларына јахшы һүрә билмәк үчүн һазырлыг мәрһәләсинә чәкилибләр).

Азәрбајҹанда спиртли ичкиләрә хәрҹләнән пулларын статистикасыны ҝөстәриб. Демәли, өтән ил өлкәмиздә сән демә спиртли ичкиләрә 431 милјон манат хәрҹләниб. Ән чох пул исә пивәјә хәрҹләниб. 206 милјон манатдан чох. Сон 5 илдә пивә истеһлакы 51.5 фаиз артыбмыш. Араға 171.2 милјон манат хәрҹләнибмиш. Шәраба 38.2 милјон манат. Конјак да диҝәр шејтан нәҹисләриндән ҝери галмајыб, она да 8.3 милјон манат пул хәрҹләјибләр.
Бу гејдләри охујан дили зикирли, Имам Һүсејн (ә) зәввары һәр бир јашлы нәнәмиз һеч шүбһәсиз дејәҹәк ки, әрбәинә ҝедән һәр бир зәвварын дашы дүшсүн сизин башыныза. Елә әрбәин кими зијарәтләр һәр ил јеринә јетирилир ки, инсанлар ҝүнаһдан узаглашсын да. Диндарлар чалышырлар ки, әрбәин, әзадарлыг, дин даһа чох тәблиғ олунсун ки, инсанлар динә имана ҝәлиб шејтан нәҹисиндән узаглашсын.

Бу ҹүр сионист медиа гурумларынын бу ҹүр арашдырмалары да тәпәләринә дәјсин. Чүнки бу алчаглар әҝәр, индијәдәк Ирана, әрбәинә һүрмәк әвәзинә инсанларын спиртли ичкиләрдән узаглашмасы истигамәтиндә тәблиғә вахт сәрф етсәјдиләр, инди бу гәдәр јүксәк рәгәмләр олмазды. Амма, бунлар сионист туласыдыр. Бунлары Азәрбајҹан халгы марагландырмыр. Бунлар ишғалчы Исраилдән тула пајы алмагдан өтрү бүтүн фәалијјәтләрини Иран, дин әлејһинә сәрф едирләр. Даһа сонра Азәрбајҹаны фәсад ағушуна аланда да хәбәр, рејтинг олсун дејә бу ҹүр хәбәрләр дәрҹ едирләр.

Ону да дејәк ки, Азәрбајҹанын бу ҹүр вәзијјәтә дүшмәсинә демократија ады алтында халгы зәһәрләјән, спиртли ичкиләри гадаған етмәјән һакимијјәтдән әлавә һәм дә сионист медиасы сәбәб олуб. Белә ки, бүтүн ҝүнү өлкә диндарларыны Иран аҝенти кими ҝөстәрмәјә чалышырлар. Диҝәр тәрәфдән Иранын дини тәблиғатынын мүгабилиндә динсизлији, шәрәфсизлији өлкәдә јајырлар. Јајырлар ки, халг диндән, имандан узаг дүшсүн. Халг диндән узаг дүшәндән сонра исә раһатлыгла ҝедиб спиртли ичкиләрә вә с. пис вәрдишләрә алудә олаҹаг. Бунун әвәзиндә бирҹә дәфә нијә әхлагсыз јуваларында, консертләрдә, нәглијјат васитәләриндә ваксин карты истәнилмәдији, басырыг олдуғу һалда, мәсҹидләрә ҝириш үчүн карт истәјир, 50 нәфәрдән артыг инсан бурахмырсыныз мөвзусунда бир иш ҝөрсәјдиләр динимиз инкишаф едәр, вәтәндашымызы өзүнү һәлак етмәкдән аманда сахлајарды.
907 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...