Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Еким 2022

Ҹәлал Әлијев печат вуруб, биз нә дејәк?

Адынын габағында мир олмасына бахмајын, өзү халис Језиддир. Сөһбәт Миршаһиндән ҝедир. Имам Һүсејни (ә), һүсејнчи бир халгы тәһгир едән шәрәфсиз, алчаг мәхлуг. Әлбәттә, бу адам Гуранын тәбиринҹә десәк дөрдајаглыдан да ашағыдыр. Чүнки јалтаглыгдан башга һеч нә ашыламајан каналында дини дәјәрләримизи тәһгир едир. Бу алчаг мәхлуг шәрәфли нәсилдән, сејјидләр оҹағындан чыхса да өз ҹәддини, јәни бабасы Имам Һүсејни (ә) тәһгир етмәкдән белә чәкинмир.

Ефирдә ҝүја Ираны тәнгид етмәк мәгсәдилә дејир ки, бир әли илә Пашинјанын әлини, диҝәр әлијлә Һәзрәт Аббасын әлини тутурлар.

Нәинки Иранда Пашинјанын әлини тутан сијасиләр, һәтта Пашинјанын өзү белә сәндән шәрәфли инсандыр. Чүнки онлар чыхыб христиан олсалар да сәнин кими мүсәлманларын дини инанҹларыны, дини рәһбәрләрини, имамларыны (Аллаһын саламы олсун онлара) тәһгир етмирләр. Јох әҝәр илләрлә ермәниләрин мәсҹидләрдә донуз сахладығыны ҝәтириб ермәниләрин дини, мәсҹиди тәһгир етдикәрини гејд едәҹәксинизсә билин ки, сизләр һәмин мәсҹидләрдәки донузлардан да ашағы мәхлугларсыз.

Инди сән ҝүја Пашинјаны пис инсан һесаб едиб онунла әмәкдашлыг едән Иран бөјүкләринә сөз атырсан? Ај алчаг, анламырсан ки, Пашинјан бу мәнада сәндән даһа шәрәфли инсандыр?

Бәли, Миршаһин кими инсанлара ағсаггал сөзү, Фаҹебоок статуслары кифајәт едән дејил. Бу ҹүр адамлары анҹаг мәһкәмәјә вермәк лазымдыр ки, бир дә башындан бөјүк гәләт еләмәсин. Бу ҹүр адамлара Јунисләрин силаһындан чыхан ҝүллә дә һејифдир.

Халгынын 80 фаиздән чоху шиә бир өлкәдә шиә имамлары тәһгир едилирсә вә ондан да писи - бу тәһгирә ҹидди ҹаваб верилмирсә демәли өлкәдә доғрудан да вәзијјәт чох писдир.

Үзүмүзү сәсимизи ешидән һәр кәсә тутуб дејирик ки, бу ҹүр инсанларын һаггында ҹидди тәдбир ҝөрмәк лазымдыр. Фазил кими алчаг мәхлугларын һаггында лазыми тәдбир ҝөрүлмәдији үчүн Миршаһин кими алчаг мәхлуглар мејдана чыхыр. Бунун һаггында тәдбир ҝөрүлмәсә бундан бетәрләри чыхаҹаг.

Бунлар әбәс ишләр дејил, бәлкә дә өлкәдә шиә әлејһинә башладылан компанијанын илк ишартыларыдыр.
Миршаһин васитәсилә халгын иманыны, шиәлијә, имама бағлылығыны ҝөрмәк истәјирләр. Халг бир реаксија вермәсә шиәләри бундан бетәр ҝүнә гојаҹаглар.

Бир мүддәт әввәл өзүнү Азәрбајҹана дост кими ҝөстәрмәјә чалышан түлкү Әрдоғанын Дәјанәт назири өлкәмизә сәфәр едиб ҝедиб, ардындан шиә өлкәсиндә Имам Һүсејн (ә), Һәзрәт Аббас (ә) тәһгир едилир. Бунлар ҹидди месажлардыр.

Дүздүр, шиәләр гејзләниб бу алчаг мәхлугу тәһгир едирләр. Амма, тәһгир барәсиндә бу мәхлуга биз нә дејәк ки, Ҹәлал Әлијев вахтилә онун печатыны вуруб. Ҝөрүнүр Миршаһин һаггында Ҹәлал Әлијевин сөзләриндән даһа тәсирли сөз тапмаг олмур дејә һамы Ҹәлал Әлијевә бу мәнада рәһмәт арзу едир.

Унутмадан ҝеҹә ҝүндүз Азәрбајҹанда дин - дөвләт мүнасибәтләринин јүксәк сәвијјәдә олдуғуну аләмә ҹар чәкән бәзи илаһијјатчылара хатырлатма едәк. Онлар да чыхыб буна ҹаваб версинләр. Бүтүн ҝүнү мүсәлманларын диҝәр динләрин нүмајәндәләри илә толерант јашадыгларыны аләмә ҹар чәкирсиз. Христианлар, јәһудиләр бир кәнара галсын, биз әҝәр имамларымызы тәһгир едән алчаг мәхлугларын ҹавабыны верә билмириксә бизим мүсәлманчылығымыз да, толерантлығымыз да, дөвләтимиз дә дөвләтин дин дөвләт мүнасибәтләри дә јерин дибинә батсын.

Дөвләтин мүвафиг органлары өлкәдә еһтимал верилән дини зәминдә гырғынларын баш вермәси мәсәләсинә һәссас јанашмалыдыр. Кимләрсә бу гырғынларда мараглыдыр. Унутмајаг ки, Азәрбајҹанда рәсми дин Ислам, мүсәлманларын чоху шиәдир. Үстәлик, Имам Һүсејн (ә) тәкҹә шиәләрә аид дејил, бүтүн мүсәлманларын имамыдыр.

Һәтта Ашура ҝүнү мәсҹиддә чыхыш едән Һејдәр Әлијев белә вахтилә Имам Һүсејн (ә) һаггында мөһтәрәманә сөзләр дејиб. Инди Миршаһин кими алчаг мәхлугун чыхыб тәһгир едәрәк "Имам Һүсејнова баҹылары" демәси һәм дөвләтә, һәм дөвләтин рәсми дининә, һәм дә Һејдәр Әлијевә тәһгирдир.
1733 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...