Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Касым 2022

Сионист нөкәрләри нијә афтафа севмирләр?

Биәгл Агил Аббас мүәллимә ҹаваб кими бир шеј

70 јаша чатасан 70 гәпиклик ағлын олмаја бу, бәдбәхтчиликдир валлаһ. Ејнијлә биәгл (ағылсыз) Агил Аббас мүәллим кими. Адамын бу ҝүн сабаһ 70 јашы олаҹаг...

"Иран афтафасы" сөһбәти нә вахтдан башлајыб дәгиг дејә билмәрик, амма Иран сәфирлијинә Иранын бајрагларынын рәнҝләринә ујғун олараг гырмызы, јашыл, ағ рәнҝли үч әдәд афтафа гојмушдулар, бу сөһбәти билирик. Өзү дә Түркијә, Пакистан, Исраилин ҝуја бир олуб Иран әлејһинә Азәрбајҹана јардым етмәси хәбәрләри јајылан бир вахтда. Бир нәфәр дә ҝөтүрүб һәмин афтафалардан елә Түркијә, Пакистан вә Исраил бајрағы дүзәлтмишди. Одур - будур Иран афтафасы сөһбәти давам етмәкдәдир. Бу ҝүнүмүзә гәдәр. Биәгл Агил Аббас мүәллим дә гошулуб Исраил афтафаларына кимләрисә Иран афтафасы һесаб едир. Биз биәгл Агил Аббас мүәллимә демәк истәрдик ки, афтафа писдирсә сионист Исраил афтафасы олмаг да писдир. Јохса сән диндарлары Иран афтафасы һесаб едиб писләјирсән, әвәзиндә өзүн Исриал афтафасы олдуғун үчүн шәрәф һисси дујурсан?

Икинҹиси, мәҝәр афтафа писдир? Јохса далы нәҹисли ҝәзмәк истәјирдиз? Афтафанын нәји писдир ки, шејтан нәҹиси ичмәклә (арағын дибинә ҝетмәклә) өмрүнү кечирән, ағзына тәһгирләр алан инсанлара елә Иран афтафасы јахшыдыр ки, һәрдән бир ағзынызы јујуб паклајасыз.

Биәгл Агил Аббас дејир ки, Иранын иши ҝүҹү Азәрбајҹана афтафа, тәсбеһ, наркотик кечиртмәк олуб. Бәдбәхт баласы, сән Азәрбајҹана тәсбеһ кечирән иранлыларын ајағындан өпмәлисән ки, ҝәлиб Азәрбајҹанда дини јајыблар. Тәсбеһ сизин баба дедијиниз Ленинин, Сталинин дөврүндән Елчибәјин дөврүнә гәдәр түрмә аләти һесаб едилирди, Иран ҝәлиб Аллаһу Әкбәр, Әлһәмдулиллаһ, Сүбһанәллаһ демәји сизләрә өјрәтди. Пис етди? Сиз өзүнүзү нә сајырсыныз? Сиз кимсиз ахы ки, тәсбеһи бәјәнмирсиз? Әли тәсбеһли кишиләрин атылан дырнағы белә дејилсиз. 70 јашына гәдәр динсиз имансыз, хурафатларла, "үрәјин тәмиз олсун бәсдир" фикри илә јашајан ҹаһилләрсиз. Сиз инди өзүнүз нәсиз ки, тәсбеһи бәјәнмирсиз?

Еһтијатлы олун, горхун о ҝүндән ки, Иранын сизә етдикләри јардымлар бурнунузун дешикләриндән бир бир ҝәләр. 44 ҝүнлүк Гарабағ мүһарибәсиндә һәр ҝүн ҜӨЗҮНӘ ҜИРДИЈИНИЗ Илһам Әлијеви ешитмәдиз ки, дејирди ки, Иран Ермәниләрин үзүнә јолларыны бағлады? Јутубда вар, ҝириб бахын. Мәҝәр, Гачкынкомун рәиси Әли Һәсәновун Иранын имдадларындан данышан видеосуна бахмамысыз? Президент көмәкчиси Һикмәт Һаҹыјевин Иранын Азәрбајҹана олан јардымлардан данышмасы видеосуну ҝөрмәмисиз? Мирмаһмуд Мирәлиоғлунун Иранын Азәрбајҹанын гачгын дүшмүш гыз ҝәлинләринин ҹеһизләринә гәдәр алыб онлара вермәси, онлары евләндирмәси барәдә олан чыхшыны динләмәмисиз? Азадлыг мејданында 90-ҹы илин әввәлиндә олан Иран тырларынын јардым ҝәтирмәләрини ҝөрмәмисиз? Адам бу гәдәр сыртыг, надан, нанкор олмаз. Сиз Гарабағы гојуб гачанда, Исраил нөкәрләринин лидери олан Елчибәј Гарабағы ермәниләрә пешкеш едәндә Иран Азәрбајҹана јардым едиб.

Нәһајәт ҝәләк тәсбеһ наркотик сөһбәтинә. Агил Аббасын биәгл (ағылсыз) олмасы бурда даһа чох өзүнү ҝөстәрир. Чүнки Биәгл мүәллим дејир ки, Иран Азәрбајҹана наркотик кечирир. Адама демәзләр ки, ај ағылсыз, ај ахмаг, бәс Азәрбајҹанын Сәрһәд Ҝөмрүк Хидмәти һара бахыр? Нијә бу наркотикләри әлә кечирмир? Әлә кечирирсә нијә Азәрбајҹан ҝәнҹләри наркотикә гуршаныб? Биәгл Агил Аббас мүәллимин духу чатмыр ки, мүвафиг органлары данласын, ҝүнаһы Иранда ҝөрүр.

Бу милләтин бәдбәхтлији дә бу олду ки, бу халга Биәгл мүәллим кими ахмаг инсанлар депутат олду, гәзетдә ҝиҹ-ҝиҹ мәгаләләр јазыб халгын башыны поздулар.
1667 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...