Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Оҹак 2023

Бәһруз Мәһәррәмов кими депутатлары нормал өлкәләрдә ити гован кими говурлар

Билдијиниз кими Теһранда нүфузлу гадынларын топлантысы кечирилиб. Топлантыја Азәрбајҹандан Аилә, Гадын вә Ушаг Проблемләри үзрә Дөвләт Комитәсинин сәдри Баһар Мурадова дәвәт алыб. Зилләт вәкили Бәһруз Мәһәррәмов Баһар Мурадованын бу сәфәри һагда данышаркән өз адыны Ирана гојмаға чалышыр. Зилләт вәкили дејир: “Азәрбајҹанын тәләбләри јалныз бејнәлхалг һүгуга вә онун принсипләринә сөјкәнир." Ај алчаг, сахтакар, Зәнҝәзуру алмаг бејнәлхалг һүгуга сөјкәнир? Зәнҝәзур бәјнәлхалг аләмдә танынан Ермәнистан сәрһәдләри дахилиндә олан јердир. Азәрбајҹан ону әлә кечирмәк истәјир, бу, бејнәлхалг һүгуга сөјкәнир? Јохса "о тајлы бу тајлы сөһбәтини Азәрбајҹан телеканализасијаларында тез тез тәкрарламаг бејнәлхалг һүгуга сөјкәнир?

Даһа сонра сәрсәмләмәсинә белә давам едир: "Арамыздакы мөвҹуд ҝәрҝинлик исә јалныз Иранын молла режиминин тәҹавүзкар, икиүзлү, ријакар сијасәтиндән гајнагланыр." Бурда бу сахтакара демәк лазымдыр ки, тәјинатла депутатханада ҝедиб отурмусан, дилини гарнына гојуб халг үчүн ҝүн ағла. Дүздүр, сәни орда отурдан ағаларын лазым ҝәләндә сәндән тәләб едирләр ки, Ирана һүрәсән. Амма һүрәндә дә елә һүр ки, дедикләринә инанан олсун. Икиүзлү, ријакар сәнсән ки, бир јандан өзүнү халгын, милләтин вәкили һесаб едирсән, диҝәр јандан исә халг сәси илә јох јухарыларын тәјинаты илә орда отурмусан.

Даһа сонра зилләт вәкили дејир: "Амма бир даһа дејирик, биз истәнилән вахт Иранла диалога вә ејни заманда мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасына һазырыг. Садәҹә Иран өзү минимум инсан һагларынын тәләб етдији стандартлара һөрмәтлә јанашмалыдыр. Бизим 30 милјондан артыг сојдашымызын һагларыны танымалы, онлара ана дилиндә тәһсил имканы јаратмалы, ејни заманда Иран әразисиндәки диҝәр милләтләрә ҝөстәрилән мүнасибәт бу өлкәнин бөјүк чохлуғу олан азәрбајҹанлылара да ҝөстәрилмәлидир”. Бурда бу алчаға демәк лазымдыр ки, өзүнү јандыран газиләрин һагларындан данышмысан ај дебил? Аҹындан өлән инсанлардан данышмысан? Өлкәндә пуллулар хидмәтә ҝетмир, касыб балалары гырғынына верилир бундан данышмысан? Баһачылыг баш алыб ҝедир бундан данышмысан? Һаггы дејәнләр һәбс едилир бундан данышмысан? Шәһид аналары ган ағлајыр бундан данышмысан? Өлкәдә һагсызлыг, өзбашыналыг баш алыб ҝедир бундан данышмысан? Сизин кими шәрәфсизләрин, Ирана һүрән алчагларын үмумијјәтлә инсан һагларындан данышмаға һаггы јохдур.
570 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...