Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Шубат 2023

Азәрбајҹанда виҹданлы депутат?

Сонра да дејирләр ки, Азәрбајҹанда виҹданлы депутат јохдур. Амма вар имиш. Мисал үчүн Еркин Гәдирли мүәллим кими. Реалын үзвү реаллығы әкс етдириб. Блоҝҝер Меһман Һүсејнов Еркин Гәдирлијә дејиб ки, мәнә бир нәфәр депутатын адыны чәкин ки, депутатханада халгын сәси илә сечилиб отуруб. О да гајыдыб нә десә јахшыдыр? Дејиб ки, ону өз һаггымда да дејә билмәрәм. Нијә? Чүнки Азәрбајҹанда демократик сечки јохдур. Демократик сечки оландан сонра кимин халгын сәси илә сечилмәсини ҝөрмәк олар.

Доғрудан да Еркин мүәллимә һалал олсун. Дүздүр адама дејәрләр ки, бәс әҝәр демократик сечки јохдурса нијә депутатханада отурмусуз. Бунун ҹавабыны да јәгин ки, Еркин мүәллим өзү дүшүнүб. Бизлик дејил. Бизә мараглы ҝәлән Азәрбајҹанын аналогу олмајан өлкә олмасынын бир даһа сүбута јетмәси олду. Дүздүр бәзи адамлар дејә биләр ки, заман заман Азәрбајҹан игтидары ҝөздән пәрдә асмаг үчүн бир ики мүхалифәти депутатханаја бухарыб вә кәскин чыхыш етмәсинә шәраит јарадыб. Демәли Еркин Гәдирли бәјин етдији илк дејил. Ондан габаг да буну едәнләр олуб. Доғрудур. Амма бурада башга бир мараглы мәгам вар. О да будур ки, Еркин бәј мәһз отурдуғу јери тәнгид едиб. Јәни бир вар чыхыб дејәсән ки, халгы һакимијјәт пис ҝүнә гојуб. Өлкәдә азад сечки јохдур. Азәрбајҹан һакимијјәти диктатор һакимијјәтдир. Буну чохлары дејә биләр. Амма бири дә вар ки, дејирсән ки, мәним отурдуғум депутатхана демократик үсулла тәшкил едилмәдији үчүн өзүм һаггында да бир сөз дејә билмәрәм.О ҝүндән бу јана һакимијјәтин тәјин етдији депутатлар Еркин Гәдирлини тәнгид етмәјә башлајыб.
Əслиндә Еркин бәј депутатханда ингилаб едиб. Илләрдир ағзына су алыб сусан депутатлар да данышмаға башлајыб. Она ҝөрә дә һәм ҹәсарәтинә, һәм дә депутатхананын өлүхана олмадығы сүбут етдијинә ҝөрә Еркин бәјә хүсуси тәшәккүрнамә верилмәлидир. Депутатлар да гыш јухусундан ајылдыгларына, аз да олса танындыгларына ҝөрә Еркин бәјә тәшәккүр етмәлидирләр.
1891 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...