Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Шубат 2023

Елман мүәллимин "әтмашыны" нәзәријјәси

ЈАП депутаты Елман Нәсиров мәсхәрә депутат кими јаддашларда галса да адам әслиндә "ағыллы, дәрракәли" инсандыр. Тез тез бу ҹүр ағыл саһибләринин чыхышларына раст ҝәлирик. Зөвг алмамаг, һејран олмамаг әлдә дејил.
Мәсәлән, Елман мүәллимин ҝөзәл афоризмләриндән бирини ешитдик бу јахынларда. Дүздүр интернет дөврүндә јаландан киминсә адындан сөз дүзүб гошмаг да олур. Амма дејирләр ки, бу сөз Елман Нәсиров мүәллимә аиддир.

О дејир ки, евләриниздә әтмашыны варса демәли евә әт алырсыныз. Онда нәдән шикајәтчисиниз.

Әввәлләр АНС-дә Гулп верилиши ефирә ҝедәрди. Орда Думбул Бәһрәмин ибрәтамиз афоризмләрини ешидәрдик. Ҝүләрдик, кефимиз ачыларды. Инди АНС вә Гулп бағланса да Елман мүәллимин ағзы ҝүнүн 24 сааты ачыгдыр, әтрафа һикмәт сачыр. Аллаһа шүкүр олсун ки, Елман Нәсиров мүәллим кими инсанларымыз вар.

Бахын шәхсән Елман мүәллимин бу нәзәријјәси ҝәләҹәкдә фәлсәфә үзрә фәлсәфә доктору олмаг истәјәнләрин диплом ишинә чеврилмәјә лајиг бир нәзәријјәдир. Биз дәфәләрлә демишик ки, Лүтфү Задәләр, Рафиг Әлијевләр әбәс јерә бу гәдәр тәгдир едилир. Лүтфү Задәнин дөврү ҝетди, инди Елман мүәллимин дөврүдүр.

Елман мүәллим әслиндә зијалыларымыза дүстур верир. Үмуми гајда тәгдим едир. "Әтмашыны" нәзәријјәси өлкәнин ҝәләҹәји үчүн әһәмијјәтли дәрәҹәдә өнәмли олан бир сыра игтисади ирәлиләјишләрә јол ача биләр. Мәсәлән, АМЕА-да отуруб довшаны неҹә демәк лазымдыр һагда дүшүнән зијалылар әтмашыны нәзәријјәсинин диҝәр сирләрини ача биләр, һәјатын диҝәр саһәләриндә бу нәзәријјәни тәтбиг едиб аналогу олмајан Азәрбајҹанын ҝәләҹәјинә ҝәләҹәк бәхш едә биләр. Мисал үчүн бири елә мән. Бу нәзәријјәни ешидән кими башга бир нәзәријјә артыг зеһнимә ҝәлди. О да гараҹ нәзәријјәсидир. Мисал үчүн әҝәр евләриниздә гараҹ варса демәли машыныныз вар. Ја да ҹиб нәзәријјәси. Әҝәр шалварынызын ҹиби варса демәли пулунуз вар.

О ки машынын, пулун өзү, бу һагда артыг зијалыларымыз баш сындырмалыдыр. Елман мүәллим нәзәријјәни тәкҹә Азәрбајҹана јох, демек олар ки, бүтүн бәшәрә тәгдим етди. Тәтбигетмә артыг зијалыларымызын ишидир. Пулун, машынын һардан тапылмасына даир дүшүнмәк лазымдыр.

Һә јери ҝәлмишкән дүшүнмәк дедим јадыма дүшдү. Бир нәзәријјә дә бурдан чыхды. Баш нәзәријјәси. Башыныз варса демәли ора ағыл гоја биләрсиниз.
1927 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...