Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Март 2023

Иранын јетишдирдији "шәһид аҝент"

Дејиләнә ҝөрә Сабирабадда јерләшән Гара ҝүнә мәсҹидиндән икинҹи Гарабағ мүһарибәсинин шәһиди олан Шејх Елмәддин Вәлишовун шәклини чыхарыб атыблар. Адыны да белә гојублар ки, Иран аҝентидир.

Азәрбајҹан доғрудан да аналогу олмајан бир өлкәдир дејирләр. Өлкәдә Иран әлејһинә гарајахмалар о һәддә чатыб ки, шәһид олмуш шәхси дә Иран аҝенти адландырыблар. Бу әзиз шәһид аҝент олсајды ҝедиб Гарабағда савашарды? Мәҝәр сизә ҝөрә Иран аҝенти Иранын марагларына хидмәт едән адам олмамалыдыр? Неҹә олур ки, Иран Азәрбајҹан әлејһинә Иранла әмәкдашлыг етсин дејә аҝент јетишдирир, амма бу аҝент Гарабағда шәһид олур?
Сионист тулалары артыг башларыны итирибләр. Әслиндә Ираны пис гәләмә вермәк истәјибләр амма өзләри дә билмәдән Ираны тәрифләјибләр. Инди Иран һаггында мүсбәт фикирләр формалашыр ки, сән демә дүшмән кими ҝөрдүјүмүз Иран бизим үчүн "шәһид аҝент" јетишдириб. Бәли дүз ешитдиниз шәһид аҝент. Әлбәттә аҝентин шәһиди вә јахуд шәһид аҝент олмур. Амма Азәрбајҹан аналогу олмајан өлкәдир. Нормал өлкәләрдә аҝент аҝенти олдуғу өлкәнин марагларына хидмәт едир. Хариҹи өлкәләрдә араны бир биринә гатыр, баҹара билсә арадан чыхыр. Амма Азәрбајҹанда белә дејил, там әксинәдир. Азәрбајҹанда хариҹи өлкәдән аҝент ҝәлир, Азәрбајҹанда шәһид олур.
1769 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...