Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Еким 2014

Ҹиһад

“Бәгәрә” сурәсинин 216-ҹы ајәсиндә бујурулур: “(Аллаһын дүшмәнләринә гаршы) дөјүш (ҹиһад) хошунуза ҝәлмәдији һалда, сизә ваҹиб едилди. Бәзән хошламадығыныз бир шеј сизин үчүн хејирли, бәзән дә хошладығыныз бир шеј сизин үчүн зәрәрли ола биләр.(Ону) Аллаһ билир, сиз билмәзсиниз. ” Ујғун сурәнин 218-ҹи ајәсиндә охујуруг: “Һәгигәтән, Аллаһа иман ҝәтирәнләр, (Мәккәдән Мәдинәјә) көчүб ҝәлән вә Аллаһ јолунда ҹиһад едән кимсәләр Аллаһын мәрһәмәтинә үмидвардырлар. Аллаһ бағышлајандыр, рәһм едәндир!”
Һәр бир јаранмыш өз варлығыны горумагдадыр. Инсан да өз нөвбәсиндә ону мәһв етмәк фикриндә олан дүшмәнлә мүбаризәдәдир. Варлығын вә мәнафеләрин горунмасы фитри бир истәкдир.
İслам иҹтимаи бир дин олараг һәгигәтә тәслим олмајан бүтүн гүввәләри бәшәријјәтә дүшмән билир. Иши дүнјада мәзлум ганы ахытмагдан ибарәт олан империалистләр Исламы “гылынҹ дини” адландырмагла өз әсил сифәтләрини ҝизләтмәјә ҹәһд едирләр. Һансы ки, шүары “ниса” сурәсинин 128-ҹи ајәсиндә бујурулдуғу кими “сүлһ даһа хејирлидир” олан Ислам башәријјәти бир овуҹ залыма јох, һәгигәтә тәслим олмаға чағырыр. Ислам инсан әмәјинин јох, инсан көнлүнүн мүштәрисидир.
Ислам Пејғәмбәринин (с) һәјаты дөврүндә мүһүм вә чәтин мүһарибәләр баш верир. Бүтүн бу мүһарибәләрдә мүсәлманлар ики јүз нәфәрә гәдәр, кафирләр исә мин нәфәрә гәдәр итки вермишдир. Бу рәгәм бир даһа Исламын сүлһә, мәрһәмәтә олан бағлылығыны ҝөстәрир. Амма бир атом бомбасы атмагла 200 мин инсаны бир анда мәһв едән Америк Исламы терроризмдә сучлајыр.
Дүнјада һәгигәтдән мүгәддәс дәјәр јохдур. Аллаһ-Таала һәгигәтә тәслим олмаға, ону мүдафиә етмәјә, онун уғрунда силаһа сарылмаға чағырыр. Ислам дини бир һәгигәт олараг батилә, зүлмә, истисмара, күфрә ҹиһад елан едир!
4547 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...