Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Касым 2014

Вәтән хаини кимдир, ҹәнаб Новрузов?

20 илдир бүдҹәни Милли Шура дејил, ЈАП һакимијјәти талајыр

ЈАП һакимијјәтинин “сима”сына чеврилмиш шәхсләр өз мөвгеләрини нүмајиш етдирмәклә, һансы сәвијјә јијәси олдугларыны ачыг шәкилдә ҝөстәрирләр. Артыг сырави вәтәндашлар да баша дүшүр ки, бу һакимијјәтинин пешәси рәгибләрини шәрләмәк, јаланлары һәгигәт кими тәгдим етмәк вә өлкә сәрвәтләрини таламагдан ибарәтдир.

Бу ҝөрүнән һәгигәтләрә бахмајараг, ЈАП сөзчүләри өз “вәрдиш”ләриндән әл чәкмирләр. Белә ки, ЈАП иҹра катибинин мүавини, милләтимизә вәкиллик етмәк үчүн мандат алан, һүгуг елмләри намизәди Сијавуш Новрузов “Јени Азәрбајҹан” гәзетинә мүсаһибә вериб. Бу мүсаһибдән ајдын ҝөрүнүр ки, милләт вәкили, һүгугшүнас, һаким партијанын сөзчүсү олмаг, һәлә сәвијјә вә идрак саһиби олмаг демәк дејил. Нормал өлкәдә бу иттиһамлара ҝөрә, Сијавуш Новрузову мәсулијјәтә ҹәлб едәрдиләр. Ҝөрүнүр, Сијавуш Новрузов да өлкәдәки ганунсузлуғу, һүгугун тапдаг олундуғуну билдији үчүн данышанда мәсулијјәт һисс етмир.

Сијавуш Новрузов һәмин мүсаһибәдә Милли Шуранын митиниг гәрарына мүнасибәт билдирәрәк дејиб: “Милли Шуранын тәркибиндә оланларын бөјүк әксәријјәти вәтән хаинләридир, сатгынлардыр. Бунлар өз топлантыларыны да ермәнинин саһиби олдуғу һотелдә кечиртмәклә мәшғулдурлар. Бу бахымдан да һәмин митингдән һеч нә ҝөзләнилмир”.


Бәли, бу сөзләри милләтә вәкиллик етмәк ешгинә дүшән, өзүнү һүгугшүнас адландыран адам сөјләјир.

Ҝөрүндүјү кими, ҹәнаб Новрузов бу өлкәјә мүстәгиллик ҝәтирән, истиглалијјәтә сәс верән, Гарабағ дөјүшләриндә иштирак едән, өлкәнин иҹтимаи-сијаси һәјатында мүһүм рол ојнајан шәхсләри, “вәтән хаини” адландырмагдан чәкинмир.

Бәс, әслиндә вәтән хаини вә сатгын кимдир?

Вәтәнә хәјанәти, өлкәнин 48 милјардыны офшорларда ҝизләдәнләр, коррупсија мигјасына ҝөрә өлкәни өн сыраја чыхаранлар, Гарабағ газиләрини интиһар һәддинә чатдыранлар, сечкиләри 100 фаиз сахталашдыранлар, сәһијјәни, тәһсили, елми ифлиҹ вәзијјәтә саланлар, ҝөмрүк мәнтәгәләриндә халгы сојанлар едир.

Бәли, ҹәнаб Новрузов, сизин баш идеологунуз Рамиз Меһдијев дә етираф едир ки, өлкәнин бүтүн саһәләри бәрбад вәзијјәтдәрир. Президент Апаратында ишләмәк үчүн савадлы кадр тапа билмәјәнләрә, елми базара чевирәнләрә нә ад верәк?

Ән бөјүк хәјанәт, мәмурун әрәб шејхләри кими јашадығы һалда, садә вәтәндашын диләнчи вәзијјәтинә салынмасыдыр. Ән бөјүк хәјанәт, өлкәнин виҹданлы инсанларыны шәрләјәрәк һәбс етмәк, мүәллими сечки сахтакарына чевирмәк, зијалыдан мәддаһлыг тәләб етмәкдир. Ән бөјүк хәјанәт, мандат алвери апармаг, бүтүн саһәләри инһисара алмаг, атәшкәс дөврүндә минләрлә ҝәнҹин өлүмүнә шәраит јаратмагдыр.

Ән бөјүк хәјанәт, Гарабағын ишғалыны һәјата кечирән, Хоҹалы сојгырымына, 20 Јанвар фаҹиәсинә јашыл ишыг јандыран Русијанын гуҹағына сығынмагдыр.

Бәли, мөһтәрәм вә мөһтәшәм вәкилимиз, ән бөјүк хәјанәт, милләти “гојун”, “үмуммилли лидер”инизи чобан адландыран Жириновскини һөрмәтли гонаг кими гаршылајыб, милләти нөвбәти дәфә тәһгир етмәкдир.

Бүтүн бу садаладыгларымызы исә нәинки Милли Шура етмәјиб, һәтта етмәк игтидарында да дејил.

Сијавуш Новрузовун дүшүнҹәсинә ҝөрә, бу һакимијјәтә сатылмајанлар “сатгын”, бу һакимијјәти мәдһ етмәјәнләр “вәтән хаини”дир.

Јенә дә алынмады, ҹәнаб Новрузов. Чүнки, орта мәктәби 3-ҹү синифә гәдәр охумуш шәхс дә билир ки, 20 илдир бу өлкәјә дахил олан милјардлары Милли Шура дејил, ЈАП һакимијјәти мәнимсәјиб.

Ҝүзҝүјә бахыб өз адынызы өзҝәләрә гојмагла тәсәлли тапа биләрсиниз. Амма, белә “тәсәлли”ләрин, бөјүк мәсулијәти олдуғуну да унутмајын.

Азадлыг
5248 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...