Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Аралык 2014

Сәнәт улдузлары сүкуту позду: Ҹинси тәҹавүз!

Бу ҝүнләрдә Американын мәшһур кино вә телевизија сәнәтчиләри өз һәјатларынын гаранлыг фәсилләрини тамашачыларла бөлүшүбләр. Онлар ушаг вә јенијетмә јашларында ҹинси тәҹавүзә мәруз галдыгларыны етираф едибләр. Ҹинси тәҹавүз гурбанлары узун илләрдән сонра гәрара ҝәлибләр ки, бу аҹы тәҹрүбәләрини ҝениш тамашачы күтләсинә чатдырсынлар. Бу гурбанларын әксәри сәнәт дүнјасынын улдузлары кими мәшһурдур. 28 јашлы мүғәнни Леди Гага (Ладј Ҝаҝа), 51 јашлы улдуз Ҹаник Дикинсон (Жаниҹе Диҹкинсон), 81 јашлы актриса Ҹоан Коллинс (Жоан Ҹоллинс) сәнәт дүнјасынын 3 мәшһуру олараг өз кечмишләри барәдә данышмаға гәрар верибләр. “Билд” информасија мәркәзинин вердији хәбәрә ҝөрә Терри Һетчер (Тери Һатҹһер), Памела Андерсон вә минләрлә башга Гәрб сәнәтчиси сон бир нечә ајда ҹинси тәҹавүзә мәруз галмасы илә бағлы мүсаһибәләр вериб. Тәбии ки, бу ачыгламалар һадисәләрдән узун илләр өтдүкдән сонра мәтбуата чыхыб. Бу тәҹавүзләрдә даһа чох ады һаллананлардан бири АБШ теле-улдузу Билл Касбидир (Билл Ҹосбј). АБШ мәтбуатынын вердији хәбәрә әсасән, Билл Касби өз теле-шоуларындан әввәл вә ја сонра 21 гонаг гадына тәҹавүз едиб. Верлишин гонаглары арасында Ҹаник Дикинсон кими улдуз да вар. Ҹаник Дикинсон ҸНН телеканалына вердији мүсаһибәдә 1982-ҹы илдә Касби тәрәфиндән ҹинси тәҹавүзә мәруз галдығыны сөјләјиб.
Бу гәбил ҹинајәтләрин әксәри барәдә 2014-ҹү илдә ачыглама верилиб. Һансы ки, әксәр тәҹавүзләр 80-ҹы илләрдә баш вериб. 77 јашлы мүттәһим мәһкәмәдә иттиһамлары рәдд едиб, һәтта шәхсијјәтинә гаршы ифтираја ҝөрә шикајәт едиб.
49 јашлы америкалы сәнәтчи Терри Һетчер бу ил нојабр ајында гадынлара гаршы тәҹавүзлә мүбаризә ҝүнүндә Нју-Јоркда мүхтәлиф өлкәләрдән ҝәлән нүмајәндәләр гаршысында тәҹавүзә мәруз галдығыны ачыг бәјан едиб. Терри Һетчер ҝөз јашлары ичәрисиндә билдириб ки, әмиси 5-8 јашы оларкән она тәҹавүз едиб. О бу ҝүнә гәдәр һәмин аҹы хатирәләри ҝизли сахламасындан әзаб чәкдијини билдириб. О дејиб ки, әмисинин она тәҹавүзү барәдә һеч вахт аиләсинә мәлумат вермәјиб. Ардыҹыл тәҹавүзә мәруз галан гыз 14 јашында интиһара әл атыб. Һазырда гадынлара гаршы тәҹавүзлә мүбаризә саһәсиндә иҹтимаи фәаллардандыр. О дејиб: “Мән дәфәләрлә интиһар барәдә дүшүнмүшәм. Мәни јалныз бу аҹы һадисәни тәҹрүбәдән кечирәнләр баша дүшә биләрләр. Ҹинси тәҹавүзү өз талејинин бир һиссәси сајанлар чохдур. Мән онлардан биријәм. Мән чалышырам ки, бүтүн тәҹавүзә мәруз галмыш гадынлары өз сәсини уҹалтмаға ҹүрәтләндирим. 23 јашлы Лиза Бонет (Лиса Бонет) өз Тwиттер сәһифәсиндә мәлумат вериб ки, 1984-88-ҹи илләрдә Американын ән мәшһур теле-шоусунун гонағы олдугдан сонра верилишин апарыҹысы тәрәфиндән тәҹавүзә мәруз галыб.
46 јашлы актриса Памела Андерсон 90-ҹы илләрдә интернетдә ән чох изләнилән гадын кими мәшһурдур. Памела Андерсон 16 мајда 200 тамашачынын гаршысында, ҹанлы јајымда дејиб: “Мәним ағыр кечмишим олуб. 12 јашым оланда рәфигәмин 25 јашлы гардашы тәрәфиндән ҹинси тәҹавүзә мәруз галдым. Бир нечә ил сонра достлуг етдијим оғлан 6 досту илә мәнә тәҹавүз етди. Еј каш һәмин ҝүн өләјдим!” Сәнәтчи ханым Британијанын Ҝуардиан гәзетинә мүсаһибәсиндә дејиб ки, инсанлара инамыны итириб, јалныз һејванлара етимад ҝөстәрир. 2 ҝүн сонра Памела Андерсон Тwиттердә өз етирафларынын сәбәбини ачыглајараг дејиб ки, мән бүтүн гурбанлары ајаға галдырмаг истәјирәм.
Диҝәр мәшһур америкалы актриса Аналин Маккард (АннаЛјнне МҹҸорд) 2014-ҹү илин мај ајында ҹинси тәҹавүзә мәруз галмасы илә бағлы сусмасынын сәбәбләри барәдә данышаркән 18 јашында тәҹавүзә мәруз галдығыны етираф едиб.
Алманијалы психолог Мишел Тил (Миҹһаел Тһиел) тәҹавүзә мәруз галанларын узун илләр сусмасынын сәбәбләри барәдә дејиб: “Адәтән ҝәнҹ гызлар вә гадынлар тәҹавүзә мәруз галыр. Онлар елә бир изтираб кечирир ки, бу изтираб онлардан реаксија ҝөстәрмәк имканларыны алыр. Ҝәнҹ мәшһурлар ҝүман едирләр ки, өз шәхсијјәтләрини горумаг үчүн өмүр боју сусмалыдырлар. Ејни заманда кимсәнин бу иттиһамлара инанмајаҹағы еһтималы онлары горхудур.” Психологун нәзәринҹә, заман өтдүкҹә вә бу гадынлар јаша долдугҹа һадисәјә даһа чох фәрди јох, иҹтимаи призмадан јанашырлар. Онлар башга гурбанлара көмәк мәгсәди илә, белә һадисәләрин гаршысыны алмаг үчүн ачыг етираф едирләр.
Мишел Тил дејир: “Улдузлар вә моделләрин тәҹавүзә мәруз галдыгдан сонра сусмасынын бир сәбәби дә бу ҹинајәтдә һәр ики тәрәфин мүһакимә едилмәси олуб. Хошбәхтликдән һазырда мүнасибәт дәјишиб. Һәр бир тәҹавүз фәргли шәраитдә баш вердијиндән тәҹавүзә мәруз галанын мүалиҹәси дә фәргли олур.”
Авропанын мәшһур ФРА информасија мәркәзинин 2014-ҹү ил 5 март тарихиндә вердији мәлумата әсасән, Авропада һәр ил 62 милјон нәфәр тәҹавүзә мәруз галыр. Бир чох гурбанлар ушаг јашында тәҹавүзә мәруз галыр. Бу статистикаја әсасән Авропада 3 гадындан бири тәҹавүз гурбаныдыр. Һесабатлар ҝөстәрир ки, Авропада 15 јашдан јухары һәр бир гадын ән азы бир дәфә ҹинси тәҹавүзә мәруз галыб. 83-102 милјон гадын, јәни 15 јашдан јухары гадынларын 45-55 фаизи ән азы бир дәфә тәҹавүзә мәруз галдығыны етираф едир.

Nur-az.com
5703 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...