Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Нојабр 2021

Заһид киши вә Аллаһ јолунда ҹиһад

Мөвлана белә нәгл едиб: Заһид бир киши варды. Мүхтәлиф јахшы вә хејир ишләр ҝөрмүш, ваҹиб әмәлләрини јеринә јетирмишди. Тәкҹә ҹиһад галмышды. Бир дәстә әсҝәрә деди:
- Әҝәр кафирләрлә ҹиһад олса, мәнә дә хәбәр верин.
Она хәбәр вердиләр ки; сабаһ јола дүшмәјә һазыр ол.
Бир ҝүн чадыр гуруб әјләшмишдиләр ки, дүшмәнин һүҹум етдији хәбәри ҝәлди. Һәрби һазырлығы олан шәхсләр ҹәлд атлара миниб ҝетдиләр вә дөјүшдүләр. Бу заһид киши зиреһини, гылынҹыны тапана, бир аз дуа вә зикр едәнә гәдәр, дөјүш битиб гуртарды. Бу тәрпәнәнә гәдәр әсҝәрләр гајытдылар. Сорушду:
- Нә олду? Дедиләр:
- Ҝетдик, өлдүрдүк, итки вердик вә гајытдыг. Деди:
- Әҹәб! Бәс мән?! Дедиләр:
- Һеч нә, иш ишдән кечди.
Сонда киминсә она үрәји јанды. Бир әсир тутмушдулар. Деди:
- Буну ҝөрүрсән? Бу гәддар дүшмәнләрдәндир. Әсир дүшәнә гәдәр, бизим сүвариләрин чохуну өлдүрүб. Инди өлдүрүлмәлидир. Сән ону апар вә бојнуну вур.
Әсирин әлләри бағлы иди. Заһид киши әсири апарды ки, бојнуну вурсун. Чох чәкди вә ҝәлмәди. Кишинин архасынҹа ҝетдиләр. Ҝөрдүләр ки, заһид јыхылыб вә әсир дә әлләри бағлы вәзијјәтдә онун үстүнә јыхылыб. Әсир заһидин боғазыны ҝәмирир вә шаһ дамарыны гопармаға аз галыб. Әсири өлдүрдүләр. Заһиди хејмәјә ҝәтирдиләр. Үзүнә су вурдулар вә һушу јеринә ҝәлди. Ондан һадисәни сорушдулар. Деди:
- Бурадан ҝетдикдән сонра, бирдән үзүмә бахды вә бир пыгг еләди. Даһа нә олдуғуну баша дүшмәдим.
Ҝеҹә хәлвәт ибадәтилә шүҹаәт газанмаг мүмкүн дејил, неҹә ки, ҝеҹә ибадәтинин тәсирләрини дә мүһарибә мејданында кәсб етмәк олмаз.

“Шәһид Мүтәһһәринин әсәрләринин топлусу”, ҹ. 22, с. 843.
4555 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP